Τμήματα 2014-2015

Πρωτεύουσες καρτέλες

Πίνακας με την κατανομή των μαθητών σε τμήματα
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο μαθητών
Β1 τάξη
Γ τάξη
Δ1 Τμήμα
Δ2 Τμήμα
Ε τάξη
Στ τάξη
0
0
0